กว่าจะมาเป็น ‘Street Art & Cul ...

 พวงมะโหตร คืองานตัดกระดาษ ซึ่งเป็นงานศิ ...