กิจกรรมล่าสุด

Street Art & Culture #1

กว่าจะมาเป็น ‘Street Art & Culture #1’

Street Art เป็นเครื่องมือที่เรานำมาใช้ในการสื่อสารกับชุมชน เพื่อเล่าเรื่องราววัฒนธรรมของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง โดยวาดภาพลงบนกำแพงบ้าน ตามเส้นทางหลักของหมู่บ้าน ซึ่งคนที่มาวาดก็จะเน้นไปที่คนในชุมชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มาช่วยกันสร้างผลงานออกมา ไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปิน เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็น ชื่นชม และมีส่วนร่วมในงาน Street Art ครั้งนี้

วัตถุประสงค์

1. ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโคกสลุง

2. เพื่อนำเสนองานวัฒนธรรมของของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง ผ่านงานศิลปะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกมา สามารถนำไปเป็นจุด Check in การท่องเที่ยวของบ้านโคกสลุงได้ในอนาคต

 


 

กำหนดการ Street Art & Culture #1

🔶 วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

10.00 – 14.00 น กิจกรรมประกวดวาดรูป “ชุมชนไทยเบิ้งของฉัน” ณ ลานวัดโคกสำราญ
10.30 – 17.00 น. ลานวัฒนธรรม – ภูมิปัญญา ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง
[การตัดพวงมโหตร / ของเล่นจากใบตาล / ขนมเบื้องไทยเบิ้ง / พริกตะเกลือไทยเบิ้ง]
การละเล่น : ว่าว ณ ลานโรงเรียนวัดโคกสลุง
ห้องปฏิบัติการทางวัฒนธรรม : มัดย้อมสีจากธรรมชาติ
รอบที่ 1 เวลา 11.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 14.00 – 15.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 16.00 – 17.00 น.
ชมนิทรรศการภาพถ่ายวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
16.30 น. ประธานเยี่ยมชม กิจกรรมห้องเรียนภูมิปัญญา/ตลาดพื้นบ้านไทยเบิ้ง
17.00 น. ชมเส้นทาง Street Art ถนนคนเดิน
  รับประทานอาหารเย็น “ตลาดอาหารพื้นบ้าน”/พูดคุยภาษาไทยเบิ้ง
18.30 น. ชมการแสดงรำโทนไทยเบิ้ง
  พิธีเปิดโดย (ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี)
  พิธีมอบเกียรติบัตร ประกวดวาดภาพ /ผู้สนับสนุนกิจกรรม
  เดินแบบเสื้อผ้า คอลเลคชัน แบรนด์ “SALUNG”
  (โดยอาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชุมชนโคกสลุง)
21.00 น.  ปิดงาน

🔶 วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์​ 2566

09.00 – 12.00 น. ลานวัฒนธรรม – ภูมิปัญญา ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง
[การตัดพวงมโหตร / ของเล่นจากใบตาล / ขนมเบื้องไทยเบิ้ง / พริกตะเกลือไทยเบิ้ง]
ชมเส้นทาง Steet Art ถนนคนเดิน
ชมนิทรรศการภาพถ่ายวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
13.00 – 15.00 น. สรุปบทเรียนคณะทำงาน ด้วยกระบวนการสุนทรียสนทนา

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

📞 084 – 978 – 6782  ประทีป อ่อนสลุง