อบรมกระบวนการสร้างเป้าหมายร่วมให้กับเจ้าหน้าที่/อสม.

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุง…

อบรมกระบวนการสุนทรียสนทนาให้กับเจ้าหน้าที่อนามัย/อสม.

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเ…

ตัวแทนชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุงรับโล่เกียรติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…