กิจกรรมล่าสุด,  พัฒนาคน

อบรมกระบวนการสร้างเป้าหมายร่วมให้กับเจ้าหน้าที่/อสม.

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา ได้จัดอบรมกระบวนการสร้างเป้าหมายร่วมให้กับเจ้าหน้าที่/อสม. อนามัยเฉลิมพระเกียรติโคกสลุง ในโครงการพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่/อสม. ต่อเนื่องมาจากการจัดอบรมหลักสูตรสุนทรียสนทนา

การจัดอบรมในครั้งนี้ริ่มจากการเรียนรู้ตัวเองในคำถามที่เราอาจไม่เคยถามตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมทำให้ได้คิดทบทวนตัวเราเอง สิ่งที่ทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้ และ เป้าหมายของเราในอนาคตไม่ว่าจะระยสั้นหรือระยะยาว เมื่อเราเริ่มวางเป้าหมายของเราเองได้แล้ว เราจึงมองไปถึงเป้าหมายขององค์กรเราว่าทุกคนในทีมอยากให้องค์กรมีเป้าหมายอย่างไรเพื่อมองเห็นทิศทางที่ต้องเดินร่วมกันต่อไป

ในบางคนที่อาจจะไม่เคยคิดเป้าหมายของตนเองได้เริ่มคิด และบางคนที่อาจจะหลงลืมเป้าหมายของตนไปแล้วได้มีไฟขึ้นมาใหม่ ทุกคนต่างที่จะเริ่มทำตามเป้าหมายของตนเองและเป้าหมายร่วมขององค์กรที่ช่วยกันกำหนดขึ้น ซึ่งคำใหญ่ๆที่ได้ในการทำเป้าหมายครั้งนี้คือ การพัฒนาคน ทั้งผู้ทำงาน และคนในชุมชนให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานได้ ไม่ต้องพึ่งอนามัยในทุกๆเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและรองรับคนในชุมชนได้ พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่จะช่วยให้คนในชุมชนเข้าถึงข่าวสารมากขึ้นและคนในทีมรู้ข่าวสารได้ทั่วถึงกัน และพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่เพื่อให้เป็นสถานที่ที่สวยงาม สะอาดตา สร้างความสบายใจให้กับผู้มาเยือน

การสร้างเป้าหมายเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงาน เพื่อที่จะกำหนดทิศทางการทำงานของเราว่าควรเดินไปทางใดเพื่อไปสู่เป้าหมายได้ และทุกคนต่างได้รับพลังในการทำงานกลับไปและมองเห็นทีมที่จะช่วยกันทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายได้ ซึ่งการอบรมครั้งต่อไปคือกระบวนการทำแผนยุทธร์ศาสตร์ ที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายที่เราทำคิดไว้ได้