ติดต่อ

ที่อยู่

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง ๙๙/๓ ม. ๓ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ๑๕๑๔๐

ช่องทางการติดต่อ

084-978-6782 ประทีป อ่อนสลุง

thaibueng.khoksalung@gmail.com

ชุมชนวัฒนธรรม”ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง”