กิจกรรมล่าสุด,  พัฒนาคน

ตัวแทนชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุงรับโล่เกียรติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ รางวัลต่างๆ และการปาฐกถาทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๘๖ โดยทาง รองศาสตราจารย์ อนุชาติ พวงสำลี คณะบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอชื่อ นายประทีป อ่อนสลุง ประธานสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา เพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

นายประทีป อ่อนสลุง เป็นตัวแทนชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง ในการเข้ารับโล่เกียรติยศ เพื่อเป็นสิ่งที่เตือนใจในการทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย และสร้างการยอมรับให้กับชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ที่ร่วมกันทำงานเพื่อสร้างความสุขร่วมให้กับคนในชุมชน บนวิถีวัฒนธรรมไทยเบิ้ง เป็นระยะเวลา ๒๐ ปี สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง และคณะขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมไทยเบิ้งโคกสลุงเป็นอย่างยิ่

ชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุงขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เห็นคุณค่าชุมชน และมอบรางวัลที่มีคุณค่าให้กับชุมชนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปในอนาคต