กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งร่วมเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ๕ กลุ่มวัย

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โคกสลุง จัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ๕ กลุ่มวัย เพื่อให้ประชาชนกลุ่มวัยต่างๆ ได้แก่ วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งในวันนี้ได้จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ โรงเรียนโคกสลุงวิทยาโดยมีพี่ๆกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งเป็นผู้จัดกระบวนการให้ร่วมกับอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯโคกสลุง

 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นเรื่องของโภชนาการอาหารที่เหมาะสมกับวัย และการกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ซึ่งเป็นการกินที่สามารถเลือกกินอาหารได้โดยไม่ต้องใช้อาหารราคาแพงหรืออาหารที่หาไม่ได้ในชุมชน แต่เป็นอาหารพื้นบ้านที่ทุกบ้านรู้จักอยู่แล้ว วัตถุดิบตามฤดูกาลที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ทางโภชนาการ เหมาะสมต่อการบริโภคของเด็กๆ

ให้ความรู้การป้องกันการท้องไม่พร้อมโดยเจ้าหน้าที่จากอนามัยเฉลิมพระเกียรติโคกสลุง ในการใช้ยาคุม การคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ และการใช้ถุงยาง ซึ่งเป็นเรื่องที่ห้ามได้ยาก แต่เราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรให้อยู่ได้ในสังคมปกติ และโตขึ้นเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในสังคม

เด็กเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม สะท้อนให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างทั้งความสุข ความสนุก และทรอดแทรกความรู้ให้กับพวกเขาอีกด้วย อยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีก