หลักสูตรการออกแบบการต้อนรับ นักท่องเที่ยว

หลักสูตรการออกแบบการต้อนรับ นักท่องเที่ยว (T…

หลักสูตรการเรียนรู้ชุมชน

การเรียนรู้ชุมชนที่จะสร้างคุณค่าให้กับชุมชน …

หลักสูตรการทำแผนยุทธศาสตร์

หลักสูตรการทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategy) แผนยุท…

หลักสูตรการสร้างเครือข่ายที่มีพลัง

การสร้างเครือข่ายที่มีพลัง (Networking) เป็น…

หลักสูตรวิธีคิดกระบวนระบบ

หลักสูตรวิธีคิดกระบวนระบบ (System Thinking)ก…

หลักสูตรสุทรียสนทนา

เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี …

หลักสูตรกระบวนกรชุมชน

Community Facilitators
หลักสูตรกระบวนกรชุมชน
จัดกระบวนการเพื่อสร้างความร่วมมือกับคนในชุมชนได้