พัฒนาคน

อบรมกระบวนการสุนทรียสนทนาให้กับเจ้าหน้าที่อนามัย/อสม.

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จัดอบรมกระบวนการสุนทรียสนทนาให้กับ เจ้าหน้าที่และอสม. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯโคกสลุง ในโครงการ พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่/อสม. ซึ่งเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้การพูดคุยกันอย่างรับฟัง มีคนหนึ่งพูด คนที่เหลือจะเป็นผู้ฟัง ฟังอย่างไม่ตัดสินในสิ่งที่ผู้อื่นพูด มีสติใคร่ครวญก่อนที่จะพูด มีสติในการฟังคนที่อยู่ตรงหน้าพูดเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

กระบวนการสุนทรียสนทนาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการที่จะพัฒนาคนในหน่วยงานให้มีศักยภาพในการทำงาน เพราะเริ่มจากการฟัง คนส่วนมากในสังคมฟังผู้อื่นน้อยลง ใช้ความรู้สึกและความคิดของตนนำทางในการทำงาน อาจเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ทำงานได้ยากขึ้น เมื่อได้เรียนรู้กระบวนการสุนทรียสนทนา จะทำให้เราเปิดใจที่จะเรียนรู้ผู้อื่น รับฟังความคิดของคนอื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ใคร่ครวญก่อนที่จะพูดเพื่อลดการใช้อารมณ์นำความคิด ยอมรับซึ่งกันและกันในการทำงาน ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมได้ร่วมคิดร่วมทำ และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน ที่จะทำจะมีศักยภาพมากขึ้นเพราะเกิดขึ้นจากทีมที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่คนเพียงคนเดียว นอกจากจะสามารถใช้กับทีมทำงานได้แล้วผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่อยากนำไปใช้กับครอบครัวของตนด้วย

 

ขอขอบคุณอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯโคกสลุง ที่เห็นคุณค่าการพัฒนาคนโดยการใช้หลักสูตรสุนทรียสนทนา และเชื่อมั่นในการจัดกระบวนการของทีมกระบวนกรชุมชนสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนาในการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการจัดอบรมในครั้งต่อไปในหลักสูตรการทำเป้าหมายร่วมและหลักสูตรการทำแผนยุทธร์ศาสตร์