หลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตรสุทรียสนทนา

เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ที่จะหนุนเสริมให้ทีมแข็งแรง เพราะเป็น “เครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม” ใช้การพูดคุยอย่างมีสติ การเคารพและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันของคนที่สนทนา รับรู้เสียงที่ปากไม่ได้พูดแต่เป็นเสียงจากความรู้สึก ช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม

หัวใจของ สุทรียสนทนา คือ การฟัง ฟังอย่างตั้งใจ ไม่ถาม ไม่ตัดสิน ไม่พูดขัดจังหวะ ฟังแบบซึมซับเราจะได้ยินเสียงที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร  และ การคิด ใคร่ครวญ ก่อนที่จะพูดหรือทำอะไร ถ้ามีเวลาได้ใคร่ครวญ จะทำให้เราช้าลง มีข้อมูลในการตัดสินใจ ไม่ใช้ความรู้สึกตัดสินใจ รู้ว่าอะไรควรพูด กลั่นกรองเนื้อหาที่ควรจะพูดจริงๆ รู้ว่าพูดแล้วจะเกิดผลกระทบอะไร

การพูดคุยโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา จะทำให้เรามีสติมากขึ้น จากคนที่เคยเอาประสบการณ์ของตนเองไปบอกเล่าให้คนอื่นฟัง เปลี่ยนเป็น คนที่ฟังอย่างลึกซึ้ง มีประโยชน์มากกับการพูดคุยกันในทีม หรือ องค์กร เพราะจะทำให้เราได้ฟังเสียงทุกคนในองค์กร ผู้ที่กำลังพูด จะพูดแบบใคร่ครวญว่าพูดแล้วจะมีผลกระทบอย่างไร

ผู้ที่ฟังจะฟังแบบไม่ตัดสิน ไม่คิดแทนคนพูด จะทำให้คนที่ไม่เคยพูดเลยมีโอกาสได้เสนอความคิดของเขา บอกสิ่งที่อยากจะบอก การสนทนาเช่นนี้เป็นการให้คุณค่าและความสำคัญกับคู่สนทนา

กระบวนการสุนทรียสนทนาจะเกิดประโยชน์จริงๆคือเราจะต้องนำไปใช้ ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา ทุกๆการสนทนา จะทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเอง รู้เท่าทันตัวเอง มีสติ ไม่ตกอยู่ในอารมณ์ของตัวเองมากเกินไป เราจะรักตัวเองมากขึ้นกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ สุดท้ายแล้วเราจะเห็นคุณค่าของตัวเองและคุณค่าของทีมหรือองค์กรของเรา

กระบวนการสุนทรียสนทนา จะเป็นพื้นฐานในการพูดคุยทุกๆหลักสูตรการเรียนรู้ ของสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา เพราะต้องใช้การฟังอย่างตั้งใจและการคิดอย่างใคร่ครวญ