หลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตรวิธีคิดกระบวนระบบ

หลักสูตรวิธีคิดกระบวนระบบ (System Thinking)กระบวนการที่จะทำให้เราเข้าใจ งานที่เราทำ คิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เห็นทั้งระบบเป็นกระบวนการ มองภาพความเชื่อมโยงของงานที่เราทำกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆได้ งานของเราเกี่ยวข้องกับใคร หน่วยงานใดสนับสนุนสิ่งที่เราทำอยู่ได้บ้าง หลักสูตรวิธีคิดกระบวนระบบจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ “เห็นและเข้าใจระบบการทำงาน สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน”

การเรียนรู้กระบวนการวิธีคิดกระบวนระบบได้ดีที่สุดคือ ใช้เรื่องราวหรืองานที่เราทำอยู่มาเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ ทำให้เราเห็นภาพงานของเราจริงๆ เชื่อมโยงการทำงานได้จริงๆ ทบทวนงานของตนเองทั้งระบบ ทั้งเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และกระแสสังคม ถ้าเราทำเรื่องนี้แล้วเกี่ยวข้องกับใครบ้าง เมื่อจบหลักสูตรไปแล้วนำสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานต่อได้เลย

การมองระบบการทำงานเป็นระบบที่มีชีวิต เพราะเราทำงานกับคน จำเป็นต้องเห็นระบบการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั่นๆที่เราต้องทำงานด้วย ดั่งโครงสร้างของภูเขาน้ำแข็ง สิ่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่าหรือสิ่งที่แสดงออกมา คือ ปรากฏการณ์ และเมื่อเรามองลึกลงไปในส่วนของรูปแบบ โครงสร้างและความเชื่อหรือทัศนคติของหน่วยงานหือองค์กรที่เราทำงานด้วย ทำให้เข้าใจลักษณะการทำงาน และสิ่งที่เขาทำได้ดี

วิธีคิดกระบวนระบบจะเกิดประโยชน์มากก็ต่อเมื่อเราได้ใช้อย่างสม่ำเสมอ ทบทวนตัวเรา การทำงานเราว่าเกี่ยวข้องกับใคร ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และกระแสทางสังคม ฝึกการมอง การหาข้อมูล เพื่อเข้าใจคนที่เราจะต้องทำงานร่วมด้วย เราจะมองระบบได้ชัดเจนว่าควรเชื่อมโยงกับใครและต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน