หลักสูตรการเรียนรู้ชุมชน

การเรียนรู้ชุมชนที่จะสร้างคุณค่าให้กับชุมชน ภูมิปัญญา วิถีของชุมชน นำมาสู่ “เครื่องมือการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีคุณค่า”

คุณค่าของชุมชนจะเกิดขึ้นเมื่อคนในชุมชนเห็นคุณค่า และส่งต่อคุณค่าให้กับผู้ที่มาเรียนรู้ จากเรื่องเล่าของชุมชน ความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง จากการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การทอผ้า ขั้นตอนการได้มาของผ้า 1 ผืน มีขั้นตอนอย่างไรให้ผู้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อเข้าใจความยาก ง่าย และความรู้สึกของผู้ทำ ส่งต่อเรื่องราวของผ้าจากการเล่าเรื่อง เพื่อให้ได้เห็นุณค่าของผ้าที่กว่าจะมาเป็นผ้า 1 ผืน

กระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีคุณค่า เริ่มจากการสืบค้นเรื่องราวของชุมชน เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ฝึกนำเสนอการเล่าเรื่องชุมชน ลงมือทำจริง เข้าใจทุกขั้นตอน เมื่อเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำอยู่แล้ว ส่งต่อคุณค่าให้กับผู้ที่มาเรียนรู้ชุมชน เมื่อผู้ที่มาเรียนรู้ชุมชนสนใจ เห็นคุณค่าสิ่งที่ตนได้ทำ ก็จะยิ่งส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับครูภูมิปัญญาในชุมชนได้ภูมิใจกับสิ่งที่ตนได้ทำ จะยิ่งอยากทำต่อ รักษา และสืบต่อภูมิปัญญานั้นไว้รุ่นลูกรุ่นหลาน การมาเรียนรู้ชุมชนอยู่เรื่อยๆของผู้สนใจ เป็นการสร้างคุณค่าและรายได้ให้กับคนในชุมชน