หลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตรการออกแบบการต้อนรับ นักท่องเที่ยว

หลักสูตรการออกแบบการต้อนรับ นักท่องเที่ยว (Tourism Design) เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ “การออกแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน” สร้างความตระหนักในการออกแบบการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า เห็นภาพรวมการทำงานร่วมกันและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ฝึกออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย จำลองการท่องเที่ยวตามที่ออกแบบจริง

การท่องเที่ยวชุมชนที่เกิดขึ้นควรสร้างความสุขให้คนสองฝ่ายทั้งผู้จัดการท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาเรียนรู้ท่องเที่ยว ผู้ออกแบบการท่องเที่ยวมีความสุขที่ได้ถ่ายทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ดูแลผู้มาท่องเที่ยว และส่งต่อเรื่องราวของชุมชนให้ผู้มาท่องเที่ยวประทับใจ ได้ลงมือทำ และเห็นคุณค่าของการท่องเที่ยวชุมชน

การออกแบบการต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่มีทฤษฏีมาสอน ออกแบบการท่องเที่ยวจากสิ่งที่แต่ละชุมชนมี ให้เป็นการท่องเที่ยวที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นถึงจะพบกับเรื่องราวเช่นนี้ เป็นการท่องเที่ยวที่เหมาะกับวิถีชีวิตของชุมชน ไม่ขัดต่อความเป็นชุมชน ไม่เปลี่ยนแปลงตามวิถีของสังคมจนไม่หลงเหลือความเป็นตัวเรา ความเป็นชุมชนเรา ดึงอัตลักษณ์ ความเป็นเราออกมาให้ได้ และให้คนที่มารู้สึกคุ้มค่ากับการลงทุนในครั้งนี้

สิ่งสำคัญในการออกแบบการต้อนรับนักท่องเที่ยวคือการ ทดลองเป็นนักท่องเที่ยวเอง จัดโปรแกรมที่คิดว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวครั้งนี้  และทดลองเป็นนักท่องเที่ยวเอง ทดลองโปรแกรมของตัวเองว่าสร้างความสุข ความประทับใจ และส่งต่อคุณค่าจากการท่องเที่ยวครั้งนี้ได้หรือไม่ เราทำได้จริงไหม ระยะเวลา สถานที่เหมาะสมหรือไม่ นำไปสู่การคิดต้นทุนที่ทุกฝ่ายต่างมีความสุขกับสิ่งที่ได้ลงมือทำ

การทำงานร่วมกันของทีมเป็นสิ่งที่สำคัญในการออกแบบการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทุกคนในทีมต้องเห็นภาพร่วมกัน งานจะสำเร็จได้ไม่ใช่เพียงคนๆเดียวแต่เป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันของทุกคนในทีมทำงาน การฝึกใช้และได้ทดลอง การพูดคุย ปรับแก้ ของทีมจึงเป็นสิ่งจำเป็น ในการออกแบบการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพราะทำให้เกิดทักษะ และเพิ่มรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของผู้มาท่องเที่ยว