หลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตรการสร้างเครือข่ายที่มีพลัง

การสร้างเครือข่ายที่มีพลัง (Networking) เป็น “เครื่องมือบูรณาการณ์ ความร่วมมือเพื่อชุมชน” เรียนรู้การสร้างเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนชุมชน ความเชื่อโยงและตระหนักถึงข้อจำกัดของเครือข่าย ค้นหาวิธีการที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โอกาสที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรสนับสนุน และสร้างชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ

เครือข่ายที่มีพลัง คือ การให้คุณค่า กับคน องค์กร หน่วยงานที่เราต้องการเชื่อมโยงด้วย การรักษาความสัมพันธ์ด้วย ท่าที ที่แสดงออกอย่างให้เกียรติ หาจุดพอดี ของแต่ละองค์กร ที่ไม่ทำให้การทำงานก้าวล่วงกันเกินไป ทำงานร่วมกันแล้ว เกิดความสุข ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือซึ่งกันและกัน ความจริงใจ ที่เต็มใจช่วยเหลือกัน ซึ่งพลังในการทำงานจะสร้างผลกระทบได้ในวงกว้าง

การทำงานกับเครือข่าย มีทั้งเครือข่ายภายในชุมชน เครือข่ายภายในจังหวัด และเครือข่ายภายในประเทศ ซึ่งการรักษาความสัมพันธุ์กับเครือข่ายทุกระดับเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้เกิดพลังในการทำงาน สนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่อง

เรียนรู้และฝึกฝนให้เข้าใจบทบาท ภารกิจ วัฒนธรรมองค์กรกับคนที่เรากำลังทำงานด้วย ส่งผลให้รู้วิธีการคุยแล้วเกิดประโยชน์ การติดต่อ ประสานงานต่อไปในอนาคต เพราะชุมชนไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ต้องการการสนุบสนุนและช่วยเหลือ จากเครือข่าย ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีพลัง