หลักสูตรการทำแผนยุทธศาสตร์

หลักสูตรการทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategy) แผนยุทธศาสตร์ที่สร้างจากการมีส่วนร่วมของคนทำงานในชุมชน คือ “กลยุทธ์ขับเคลื่อนชุมชนที่มีพลัง” ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นเจ้าของของคนในชุมชนที่มีเป้าหมายร่วมกัน

การทำแผนยุทธร์ศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยกำหนดเป้าหมายร่วมกันของคนทำงาน เห็นทิศทางการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เข้าใจความเป็นเรา สิ่งที่ทำให้เราเป็นเราในวันนี้ มีอะไรที่เราเก่ง เรื่องที่ถนัด สิ่งที่ทำไปแล้วไม่ดี เห็นโอกาสจากนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุน และอุปสรรคของการทำงานที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้าง วิธีการเดินไปสู่เป้าหมายในทุกๆด้าน

ในการทำงาน การรู้และเข้าใจชุมชนของเราเป็นเรื่องที่จำเป็น หากเราไม่รู้ตัวเอง เราอาจตกเป็นเครื่องมือการทำงานให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่หวังดีกับชุมชน ถ้าเกิดอุปสรรคขึ้น การที่เรารู้ตัวเองและมองเห็นโอกาส เราจะรู้ว่าต้องเอาอะไรไปต่อสู้เพื่อให้ชุมชนผ่านอุปสรรคไปได้ ทั้งเรื่อง ทุนที่เรามี โครงสร้างชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาต่างๆที่เป็นเรื่องที่เราถนัดและเป็นด้านดีของชุมชน

หลักสูตรการทำแผนยุทธศาสตร์นี้เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้จากอาจารย์หลายๆท่านมาใช้นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและมีพลัง ทำให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำแผนยุทธศาสตร์