หน้าแรก

กิจกรรมล่าสุด

อบรมกระบวนการสร้างเป้าหมายร่วมให้กับเจ้าหน้าที่/อสม.

สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา ได้จัดอบรมกระบวนการสร้างเป้าหมายร่วมให้กับเจ้าหน้าที่/อสม. อนามัยเฉลิมพระเกียรติโคกสลุง

กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งร่วมเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ๕ กลุ่มวัย

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โคกสลุง จัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ๕ กลุ่มวัย เพื่อให้ประชาชนกลุ่มวัยต่างๆ ได้แก่ วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

ตัวแทนชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุงรับโล่เกียรติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายประทีป อ่อนสลุง เป็นตัวแทนชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง ในการเข้ารับโล่เกียรติยศ เพื่อเป็นสิ่งที่เตือนใจในการทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย