สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา

“สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา” เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนการทำงาน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ “ความสุขร่วมของคนในชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมไทยเบิ้ง”

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาคนกระบวนการ ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม  
๒. เพื่อพัฒนาความยั่งยืนของชุมชนภายใต้วิถีวัฒนธรรมชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๓. เพื่อสร้างความร่วมมือเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วนคณะทำงานสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา