Uncategorized

ฝึกเทคนิคการทำผ้าบาติก ลายขอ ซ้อนลายผ้าขาวม้าไทยเบิ้งโคกสลุง

“นวัตกรรมบนผืนผ้า ที่บ้านโคกสลุง” จากลายผ้าพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงได้นำเทคนิคการทำบาติกมาผสมผสานกับการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่ชุมชนมี โดย อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม มาช่วยสอนเทคนิคการทำบาติกและช่วยออกแบบลวดลายเป็น “ผ้าขาวม้าบาติก”

โดยการทำจะเลือกใช้ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติที่มี รูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงและนำเทคนิคการทำผ้าบาติก คือการเขียนเทียนลงที่ผืนผ้าตามลวดลายที่เราต้องการ ครั้งนี้ลวดลายที่เลิกเป็น ลายขอ ที่ทรงได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และนำมาออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกับผ้าแต่ละผืน จากนั้นนำไปย้อมสีธรรมชาติ โดยสีที่ใช้คือสีคราม เพื่อเป็นการฟื้นฟูการย้อมครามให้กลับมาในชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จึงได้เป็นผ้าบาติก ลายขอ ซ้อนลายผ้าขาวม้าไทยเบิ้งโคกสลุง